DIGITTÄÄ hanke

DIGITTÄÄ-hankkeesta taitoja ja tietoa

Tiedon hallinnan, elinikäisen oppimisen vuorovaikutuksen sekä itsensä johtamisen taidot korostuvat digiajassa. DIGITTÄÄ-hankkeen avulla autetaan kahden maakunnan asukkaita hankkimaan digiosaamisen perustaidot ja monipuolista medialukutaitoa. Näin pienennetään yli 600 000:n heikkojen digitaitojen omaavien joukkoa. Hankkeella edistetään kansalaisten työnsaantia ja vahvistetaan paitsi työllisyyttä myös kansallista kilpailukykyä.

Digiosaaminen on hyvin erilaista yksilöiden kesken ja digiosaaminen / tvt-osaaminen / it-osaaminen on käsitteenä moninainen. Nimikkeitä digiosaajille on monia; tubettaja, vloggari, bloggari, facettaja, insta-aktiivi jne. Digiosaamista tarvitaan somemaailman lisäksi/ohella arki- ja työelämässä moninaisten asioiden hoitamiseen: terveydenhoito, pankkiasiat, ajanvaraus-, kirjasto-, KELA-, eläkelaitos-, TE- ja kansalaisopistopalvelut. Koko ajan kansainvälistyvän Suomen kansan matkustamisen lisääntyessä mm. matkustuspalvelut hoidetaan lähes kokonaan internetissä mistä johtuen tarvitaan turvallista digiosaamista.

Hankkeen hakeva, tukeva ja ohjaava toiminta

Kansalaisopistot, matalan kynnyksen oppilaitokset järjestävät kaikissa Suomen kunnissa opetusta, lähes ainoana yhteiskunnallisena lähipalvelun tarjoajana. Opistojen opettajat, opiskelijat, opiskelijoiden lähipiiri ovat lähes 100 %:sti tyytyväisiä opetukseen, mistä johtuen myös opetustoiveiden ja rakentavan kriittisen palautteen antaminen on helppoa.

Olemassa olevien opiskelijoiden, aktiivisten kuntalaisten, viranomaisten, yhteistyökumppaneiden ja kuntien muiden hallintokuntien edustajien avulla järjestetään hankkeen hakeva toiminta, jolla kutsutaan, etsitään ja houkutellaan asiakkaita kursseille. ”Tikitaitottomat” houkutellaan DIGITTÄÄ-kursseille monipuolisella ja asiakastarpeisiin vastaavalla tarjonnalla, erinomaiset pedagogiset taidot omaavilla opettajilla ja asiakkaan lähelle vietävillä kursseilla.

Alueiden yhteistyöhenkilöt perehdyttävät kiertävät opettajat alueilla järjestettävään muihin koulutuksiin, jotta he osaavat ohjata opiskelijoita jatko-opintojen pariin. Asiakkaita tuetaan ja ohjataan voimaantumaan oman osaamisen vahvistamiseen.

Hankkeen kohderyhmät:

  1. Oppivelvollisuusiän ylittäneet, heikot perustaidot ja digitaidot omaavat maakuntien asukkaat.
  2. Ikääntyneet kansalaiset, joita kanssa toimivilta hankeopettajilta edellytetään vahvoja senioripedagogisia taitoja.
  3. Maahanmuuttajat ja heidän puutteellinen kielitaito huomioidaan heille suunnatuilla omilla rauhallisemmin etenevillä opetustuokioilla.
  4. Innostuneet, kiinnostuneet ja taitavat digittäjät koulutetaan digitutoreiksi hankkeen aikana eri puolilla maakuntia.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Löydetään digitaitoja tarvitsevat asiakkaat ja ohjataan koulutuksiin.
  2. Löydetään ajat, paikat, tavat, joilla vahvistetaan heikkoja perustaitoja ja lisätään digiosaamista. Löydetään alueiden yhteistyökumppanuudet tehostaen opetusta ja järjestäen sitä lähipalveluna. Löydetään laaja-alaiset digitaito-opetuskumppanuudet sekä heikkoja perustaitoja vahvistavat toimija-verkostot, toiminnan vakiinnuttamiseksi hankkeen jälkeen. Madalletaan koulutuksiin osallistumiskynnyksiä, tarjotaan oppimisen ja onnistumisen iloa sekä lievennetään mahdollisia koulupelkoja. Lisätään alueilla eri sukupolvien kanssa tapahtuvaa kanssakäymistä.
  3. Koulutetaan alueille digi/vertaistutoreita, jotka toimivat vapaaehtoisperiaatteella hankkeen jälkeen.
  4. Vahvistetaan maahanmuuttajien osaamista työllistymiseen ja opiskeluun liittyvissä digitaidoissa suunnittelemalla ja toteuttamalla hanketoimijoiden alueella maahanmuuttajille suunnattua digikoulutusta yhteistyössä kumppaneiden kanssa sopien tehtävänjaosta alueen toimijoiden kesken.

DIGITTÄÄ hanke on Meri-Pohjolan opistopiirin yhteishanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa maakuntien asukkaiden perus- ja digitaitoja. Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla.

Meri-Pohjolan opistopiirin tarkoituksena on kehittää alueen kansalaisopistojen yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. Meri-Pohjolan opistopiiri juhlii tänä vuonna 50 –vuotistaivaltaan. Meri-Pohjolan opistopiiriin kuuluu 19 jäsenopistoa: Iin kansalaisopisto, Jokihelmen opisto, Jokilatvan opisto, Kalajoen ko, Kaukametsän opisto, Kempeleen ko, Kianta-Opisto, Kuusamo-opiston ko, Lakeuden ko, Oulujoki-opisto, Oulujärven ko, Oulu-opisto, Pudasjärven ko, Raahe-opisto, Ruukin ko, Sotkamon ko, Taivalkosken ko, Vuolle-opisto ja Ylivieskan seudun ko. Opistopiirin tarkoituksena on valvoa opistojen yhteisiä etuja sekä tehdä tunnetuksi kansalaisopistotyötä koko toiminta-alueella kahdessa maakunnassa.

181404_oph_rahoittaa_rgb

Opetushallitus rahoittaa hanketta.