DIGITTÄÄ Pop Up

Tiedon hallinnan, elinikäisen oppimisen vuorovaikutuksen sekä itsensä johtamisen taidot korostuvat digiajassa. Kyky käyttää digitaalisia sovelluksia on kovaa vauhtia muodostumassa osa tämän päivän perustaitoja. DIGITTÄÄ-hankkeen avulla autetaan kahden maakunnan asukkaita hankkimaan digiosaamisen perustaidot ja monipuolista medialuku-taitoa.

Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista on jalkauttaa hakeva ja etsivä toiminta sinne missä tarve on suurin, eli kasvukeskusten ulkopuolelle taajamiin, kyliin ja pienempiin kaupunkeihin, joihin digitalisaatio on vaikuttanut perustuvanlaajuisesti. Digitalisaatiosta on tullut käänteentekevä voima, jonka vaikutuksilta ei voi välttyä. Olisikin ensijaisen tärkeää osata hyödyntää sitä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Digitalisaation aallon harjalla pysyminen vaatii luovaa ajattelukykyä, aktiivista toimeliaisuutta ja avointa asennoitumista. Se vaatii myös kaikkien yhteiskunnan palasten huomioimista ja mukaan ottamista.

DIGITTÄÄ hankeen Pop Up – konsepti on matalankynnyksen piste, johon kuka tahansa voi tulla hakemaan neuvoja, opastusta ja tukea kaikkeen mikä liittyy digitaaliseen maailmaan. Yleensä ottaen tämä pitää sisällään erilaiset käyttöjärjestelmäympäristöt, laitteet, ohjelmistot ja internetissä toimivat erilaiset sähköiset palvelut. Myös erilaisia digitaaliseen maailmaan liittyviä teemoja, käsitteitä ja ajatuksia on hyvä käydä läpi keskustelujen muodossa. Näin lievennetään mahdollisia pelkoja, epävarmuutta ja väärinymmärryksiä digiin liittyen.

Hanketta ja toimintaa ohjaavat kestävät ja kauaskantoiset periaatteet. Käytännössä se tarkoittaa, sitä että asiakkaan aito kiinnostus digin hyödyntämiseen omassa elämässä saadaan herätettyä. Tämä itseään ruokkiva voima ohjaa asiakkaan lopulta itsenäiseen oppimiseen ja tiedon lähteelle.

DIGITTÄÄ Pop Up tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden edistää, markkinoida ja informoida ihmisiä yleisemmin hankeen tarkoituksesta ja tavoitteista. Sen lisäksi DIGITTÄÄ Pop Up toimii hyvänä viestinviejänä kansalaisopistojen tehtävästä, toiminnasta, kursseista ja muista yleissivistävän opetustoiminnan mahdollisuuksista.